หน้าแรก เกี่ยวกับโครงการ ข่าว/กิจกรรม ลงทะเบียนออนไลน์ แบบสอบถาม ตารางและสถานที่อบรม ติดต่อสอบถาม
Home > Register Status
   สถานะใบสมัครเข้ารับการอบรม
โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนบน Tablet
 
  ค้นหาและกรองข้อมูล
รอบการอบรม :
ค้นจากชื่อ : นามสกุล :
จังหวัด : ชื่อโรงเรียน :
  กดปุ่ม Reset เมื่อต้องการยกเลิกค้นหา
Total 2145, Page 2/43 
First
Back
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last
# ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด รอบการอบรม
2095 นาย ประเสริฐ จันทร์คงวงษ์ โรงเรียนอินทรศึกษา, ชัยภูมิ รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ขอนแก่น)
2094 นาง ทานตะวัน สงเสรฐ โรงเรียนอินทรศึกษา, ชัยภูมิ รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ขอนแก่น)
2093 นาง ดารุณี สงดี โรงเรียนอินทรศึกษา, ชัยภูมิ รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ขอนแก่น)
2092 นางสาว อังคณา โตมอญ โรงเรียนเทพนิมิตรวัฒนา, นครปฐม รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(วิทยาลัยพัฒนาบริหารธุรกิจ , นครปฐม)
2091 นาย นพคุณ หนูอิ่ม โรงเรียนเอี่ยมอินทร, ขอนแก่น รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ขอนแก่น)
2090 นางสาว กัญจนาพร ศรีษะพรม โรงเรียนอินทรศึกษา, ชัยภูมิ รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ขอนแก่น)
2089 นาย จันทร เกียรติกมลชัย โรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม, นครปฐม รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(วิทยาลัยพัฒนาบริหารธุรกิจ , นครปฐม)
2088 นางสาว วรรณภา ใหญ่ยอด โรงเรียนกรุณาศึกษา, ขอนแก่น รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ขอนแก่น)
2087 นางสาว นริศรา ตาปราบ โรงเรียนอนุบาลสายฝนศึกษา, ชัยภูมิ รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ขอนแก่น)
2086 นาย ดนัย มะลิ โรงเรียนอินทรศึกษา, ชัยภูมิ รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ขอนแก่น)
2085 นางสาว กฤษณา ทองบางหลวง โรงเรียนหอเอกวิทยา, นครปฐม รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(วิทยาลัยพัฒนาบริหารธุรกิจ , นครปฐม)
2084 นางสาว ราตรี ม่วงอ่อน โรงเรียนหอเอกวิทยา, นครปฐม รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(วิทยาลัยพัฒนาบริหารธุรกิจ , นครปฐม)
2083 นางสาว ศศิญา วรรณชัย อนุบาลอินทร, ขอนแก่น รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ขอนแก่น)
2082 นาย เอกสิทธิ์ ทิพย์แสนพรหม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ, ชัยภูมิ รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ขอนแก่น)
2081 นางสาว ฐิติชญา  โหน่งสุรินทร์ โรงเรียนอินทรศึกษา, ชัยภูมิ รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ขอนแก่น)
2080 นาง นงลักษณ์ ทิพย์แสนพรหม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ชัยภูมิ, ชัยภูมิ รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ขอนแก่น)
2079 นางสาว ณัฐปภัสร์ ชาตาดี โรงเรียนอินทรศึกษา, ชัยภูมิ รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ขอนแก่น)
2078 นาง สุภาวดี หาญสารจอด สวนวิทยา, ชัยภูมิ รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ขอนแก่น)
2077 นาย ภักดี  แสนคำ โรงเรียนอินทรศึกษา, ชัยภูมิ รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ขอนแก่น)
2076 นาง สมพร พุทธา สวนวิทยา, ชัยภูมิ รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ขอนแก่น)
2075 นางสาว สุภาวิณี อัปมะโน โรงเรียนอนุบาลอินทร, ขอนแก่น รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ขอนแก่น)
2074 นาย ศุภกร จันโส สวนวิทยา, ชัยภูมิ รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ขอนแก่น)
2073 นางสาว สาริณี จันทร์ภูเเขียว โรงเรียนอนุบาลอินทร, ขอนแก่น รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ขอนแก่น)
2072 นางสาว ทัศวรรณ เพชรจิตต์ โรงเรียนบ้านพิณโท, อุบลราชธานี รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(ม.ราชภัฏอุบลราชธานี , อุบลราชธานี)
2071 นาง รสสุคนธ์ สุริวงค์ เมืองละโว้วิทยา, ลพบุรี รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(โรงเรียนพยุหะวิทยา , นครสวรรค์)
2070 นางสาว กิติชน เกตุคล้าย โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา ดอนเมือง, กรุงเทพมหานคร รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(วิทยาลัยพัฒนาบริหารธุรกิจ , นครปฐม)
2069 นางสาว กฤษณา วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุดรัก, ขอนแก่น รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ขอนแก่น)
2068 นาย ณัฐพล อุทธา โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา, อำนาจเจริญ รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(ม.ราชภัฏอุบลราชธานี , อุบลราชธานี)
2067 นางสาว รัชนี บริสุทธิ์ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ , อุบลราชธานี รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(ม.ราชภัฏอุบลราชธานี , อุบลราชธานี)
2066 นาง รจนา หาระวงค์ โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่, อุบลราชธานี รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(ม.ราชภัฏอุบลราชธานี , อุบลราชธานี)
2065 นางสาว สุจิรา แก้วเขียว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม, นครปฐม รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(วิทยาลัยพัฒนาบริหารธุรกิจ , นครปฐม)
2064 นางสาว วาสนา บุญพา โรงเรียนคุณากรณ์, อุดรธานี รอบ 12) วันที่ 9 ต.ค. - 13 ต.ค. 2556
(ม.ราชภัฏอุดรธานี , อุดรธานี)
2063 นาย รชต ดวงเพชร โรงเรียนอนุบาลธษพลศึกษา, กาฬสินธุ์ รอบ 12) วันที่ 9 ต.ค. - 13 ต.ค. 2556
(วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์ , กาฬสินธุ์)
2062 นางสาว ฤทัยรัตน์ มีปัญญา โรงเรียนพระกุมารอุบล, อุบลราชธานี รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(ม.ราชภัฏอุบลราชธานี , อุบลราชธานี)
2061 นาง ภูสวรรค์ หิรัญศรี โรงเรียนอนุบาลรักแม่โพธิ์เมือง, อุบลราชธานี รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(ม.ราชภัฏอุบลราชธานี , อุบลราชธานี)
2060 นางสาว รัชนีวรรณ มะโนชาติ วัดสวายน้อยวิทยา, อุบลราชธานี รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(ม.ราชภัฏอุบลราชธานี , อุบลราชธานี)
2059 นาย ทักษิณ แบ้งกลาง วัดสวายน้อยวิทยา, อุบลราชธานี รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(ม.ราชภัฏอุบลราชธานี , อุบลราชธานี)
2058 นาง ธัญญณัฏฐ์ เอี่ยมเผ่าจีน โรงเรียนบำรุงวิทยา, นครปฐม รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(วิทยาลัยพัฒนาบริหารธุรกิจ , นครปฐม)
2057 นางสาว อุลัย ส่องแสง โรงเรียนอนุบาลแสงสุรีย์, อุบลราชธานี รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(ม.ราชภัฏอุบลราชธานี , อุบลราชธานี)
2056 นางสาว พัทยา ยำยวน โรงเรียนอนุบาลแสงสุรีย์, อุบลราชธานี รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(ม.ราชภัฏอุบลราชธานี , อุบลราชธานี)
2055 นาง ปิยะวรรณ รูปใหญ่ โรงเรียนอนุบาลแสงสุรีย์, อุบลราชธานี รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(ม.ราชภัฏอุบลราชธานี , อุบลราชธานี)
2054 นาง วิลาวรรณ จันทร์ตรี โรงเรียนอุบลวิทยากร, อุบลราชธานี รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(ม.ราชภัฏอุบลราชธานี , อุบลราชธานี)
2053 นาง พิชญานิน สินเติม โรงเรียนอุบลวิทยากร, อุบลราชธานี รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(ม.ราชภัฏอุบลราชธานี , อุบลราชธานี)
2052 นาง ฉันทนา  คงบุญ โรงเรียนสหวิทยาศึกษา, นครสวรรค์ รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(โรงเรียนพยุหะวิทยา , นครสวรรค์)
2051 นาย อภิรักษ์ แก้วกาญจนาวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร, นครปฐม รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(วิทยาลัยพัฒนาบริหารธุรกิจ , นครปฐม)
2050 นาย ธานี ขำสุข โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล, ขอนแก่น รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ขอนแก่น)
2049 นาง กนกอร ทองคำ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล, ขอนแก่น รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ขอนแก่น)
2048 นางสาว อรอนงค์ บุญทองดี โรงเรียนล้อมรัก, สมุทรสงคราม รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(วิทยาลัยพัฒนาบริหารธุรกิจ , นครปฐม)
2047 นางสาว วรัญญา ศรีกระภา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล, ขอนแก่น รอบ 14) วันที่ 16 ต.ค. - 20 ต.ค. 2556
(โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , ขอนแก่น)
2046 นางสาว เปียทิพย์ อ้อยกาม โรงเรียนปัญญาศักดิ์, กรุงเทพมหานคร รอบ 13) วันที่ 14 ต.ค.- 18 ต.ค. 2556
(บริษัท ARIT , กรุงเทพฯ)
      รวมจำนวนผู้อบรม 2145 ท่าน
Total 2145, Page 2/43 
First
Back
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last


Copyright (C) 2013 OPECTABLET